Show menu

Fair Practice Code en Code Diversiteit

Fair Practice Code en Code Diversiteit

Kleinkunstig streeft ernaar de Fair Practice Code en de Code Diversiteit toe te passen. Maar wat wil dat nu precies zeggen? En wat betekent dat voor ons bedrijf? Kleinkunstig is een klein bedrijf wat betreft het personeel; we zijn een team van elf medewerkers. Maar op de échte werkvloer, dat wil zeggen op de scholen en tijdens de workshops (live als online), werken we met zo’n 250 workshopleiders samen. Hoe we dat op een eerlijke, diverse en solidaire manier beogen aan te pakken, leggen we hieronder uit.

Docententeam Kleinkunstig Faire Practice

Eerlijk honorarium

In de culturele sector hangt het weerbarstige idee dat de kunstenaar gepassioneerd is en daarom voor weinig tot geen geld op komt draven, zowel als docent en als uitvoerende maker. Van deze over geromantiseerde gedachte willen wij wegblijven en deze juist omvormen. Het werk dat de kunstenaar levert, ongeacht de discipline, is voor ons van onschatbare waarde. Daarnaast zijn het vakmensen, die als professional hun beroep uitoefenen. De freelance workshopleiders waarmee we samenwerken zijn ons kapitaal, dus daar dragen we zorg voor. 

De hoogte van het loon voor zelfstandig ondernemers is een belangrijk discussiepunt binnen Kleinkunstig. Het honorarium bij Kleinkunstig is sinds de oprichting, nooit verhoogd. Een reden voor deze keuze is dat de CJP-budgetten (het budget van scholen waar onze workshops voornamelijk van worden geboekt) niet worden geïndexeerd, waardoor onze prijzen ook niet makkelijk verhoogd kunnen worden. We willen zorg dragen voor onze freelance workshopleiders en daarom is er in ons team besloten vanaf 2022 het honorarium van workshopleiders te gaan indexeren op basis van het CPI (consumentenprijsindex).

Wij willen standvastig zijn en blijven in de honoraria. Er wordt nooit onder de kostprijs gewerkt en indien wij een klant korting geven, zal de workshopleider hier niets van merken. Is er sprake van een annulering, wat veel gebeurt tijdens de corona-epidemie, dan is dat een probleem van ons met de school of klant. De workshopleider krijgt altijd naar afspraak uitbetaald. Daarnaast worden zowel de pauzes als de voorbereidingstijd meegerekend in het uiteindelijke honorarium dat de workshopleider van ons krijgt. We werken hiervoor met een rekenmodel dat beschikbaar is voor alle workshopleiders. Zij kunnen dus controleren of de uitbetaling in lijn is met de gemaakte afspraken. Ook als iemand een ontwikkelingsopdracht of een andere opdracht dan een workshop uitvoert, hanteren wij een eerlijk honorarium.

De verloning van het personeel is momenteel niet conform CAO. Kleinkunstig hoeft niet deel te nemen aan de CAO, omdat Kleinkunstig geen direct of indirecte subsidie ontvangt en daarmee onafhankelijk is. Wel willen wij ons in de toekomst volledig verhouden tot de CAO kunsteducatie. In onze meerjarenplannen is voorgenomen dat wij de verloning van het personeel vanaf 2023 conform CAO uitbetalen.

Docententeam Kleinkunstig Faire Practice 2

Transparantie

We leggen altijd alle afspraken schriftelijk vast, zodat iedereen hier op kan terugvallen en beide partijen weten wat er van elkaar wordt verwacht. Dit betreft afspraken rondom uitbetaling, maar bijvoorbeeld ook verwachtingen rondom hoe workshops gegeven worden. Bij vragen of geschillen willen wij altijd transparant zijn. We staan open voor discussie; we willen onze keuzes en bedrijfsstructuur graag uitleggen en hierover in gesprek gaan. Daarnaast worden kennis en expertise zo veel mogelijk gedeeld tussen Kleinkunstig en de workshopleiders, en naar behoefte tussen workshopleiders onderling. Een workshopleider staat nooit alleen: we hebben de kennis van 250 makers in huis en maken daar ook, uiteraard op een eerlijke en open manier, gebruik van. 

Duurzaamheid en vertrouwen

Ons beleid is gericht op de lange termijn en er vinden voortdurend evaluaties plaats met personeel en workshopleiders. Dit om op een constructieve manier de kwaliteit, maar ook de ontwikkeling, van beide partijen te waarborgen. Ook zetten we in op scholing voor het personeel en hebben we de ambitie om vanaf 2023 ook de workshopleiders scholing te kunnen aanbieden. Als een bepaalde samenwerking niet soepel verloopt, gaan we de oorzaak daarvan zoeken en tezamen aanpakken, in plaats van afwijzend te reageren.

Code Diversiteit

Onze workshops bereiken leerlingen door heel Nederland. Daarmee bereiken we kinderen en jongeren van diverse culturele of etnische achtergronden, sociaaleconomische achtergronden, gender en seksuele geaardheid. Wij hechten waarde aan en houden rekening met een team workshopleiders die samen een afspiegeling vertegenwoordigen van onze samenleving. Willen we kinderen en jongeren uit de gehele maatschappij bereiken en meenemen in de rijke wereld van kunst en cultuur, dan moeten we die maatschappij zelf ook representeren. We moeten eerlijk bekennen, op dit moment is deze representatie er niet. Op dit moment heeft ca. 12% van onze workshopleiders een andere culturele of etnische achtergrond dan Nederlands. Daarom hebben wij een doel gesteld in de werving van workshopleiders. In het schooljaar 20/21 streven we ernaar het aandeel nieuwe workshopleiders met een andere culturele of etnische achtergrond te vergroten. Daarmee willen wij de verdeling wat betreft gender eveneens op tafel brengen.

In ons personeelsbeleid willen we vanaf 2023 budget vrijmaken voor het vergroten van de diversiteit binnen het team (zowel in loondienst als workshopleiders), omdat we ons bewust zijn van de beperkingen van de kunstsector. Uit ervaring blijkt dat wij bij een nieuwe sollicitatieronde vrij snel te maken hebben met witte Nederlanders, terwijl kunstsector een enorme diversiteit vertegenwoordigt. Niet alleen wat betreft culturele of etnische achtergrond, maar ook wat betreft gender, geaardheid en sociaaleconomische achtergrond. We zullen nooit iemand afwijzen op basis daarvan en zullen ons in de werving ook meer richten op het aanspreken van een diverse groep potentiële kandidaten.